ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

De site dragonniere.com wordt uitgegeven door Sunêlia Domaine de la Dragonnière, SAS met een kapitaal van 1.677.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Route Départementale 612, 34450 Vias, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Béziers onder nummer 84B79, waarvan het intracommunautaire btw-nummer FR02329570139 is en het SIRET-nummer 329 570 139 000 17.
Verantwoordelijke uitgever: Thomas De Mérindol
Om ons te contacteren: Telefoon: +33 (0)4 67 01 03 10 – E-mail: contact@dragonniere.com
De site wordt gehost door CELEONET SAS – 70 Rue Berthie Albrecht, 94400 Vitry-sur-Seine – +33 (0)1 40 64 01 31

 

ARTIKEL 1 – ONDERWERP

De vermeldde Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV”) zijn van toepassing op het gebruik van de Site door elke gebruiker die een natuurlijke persoon is van 16 jaar of ouder (hierna “u”).
In het bijzonder beogen zij de voorwaarden te definiëren waaronder u toegang kunt krijgen tot en kunt navigeren op de Site.
Door de Site te bezoeken, erkent u de AGV gelezen te hebben en ze volledig en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
Sunêlia Domaine de la Dragonnière behoudt zich het recht voor de AGV te allen tijde te wijzigen. Zij zullen in dat geval van toepassing zijn zodra ze online gezet worden. Wij nodigen u dan ook uit om de AGV regelmatig te consulteren.

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE SITE

De Site is toegankelijk voor elke internetgebruiker of mobiele gebruiker die voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in Artikel 1, op voorwaarde dat het individu een verbinding heeft met het internetnetwerk.
Het aanmaken van een account is echter noodzakelijk als u een bestelling op de Site wilt plaatsen. Indien nodig verwijzen wij u naar de Algemene Verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 3 – PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die op de Site verzameld worden, zullen verwerkt worden door de computer. Wij verzoeken u vriendelijk het tabblad “Persoonsgegevens” van de Site te raadplegen om alle informatie met betrekking tot dit punt te verkrijgen.

ARTIKEL 4 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Site, visueel of audio, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij kunnen op straffe van vervalsing derhalve niet gebruikt worden.
Bijgevolg mogen documenten van de Site op welke manier ook niet gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd worden.
Het is echter wel mogelijk om een kopie van de documenten op een computer te downloaden voor persoonlijk gebruik en dat uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de betreffende informatie niet wijzigt en alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact houdt. De wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor andere doeleinden vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Sunêlia Domaine de la Dragonnière.
Indien u een persoonlijke Site hebt en op uw Site voor persoonlijk gebruik een link wenst te plaatsen die rechtstreeks naar de homepage van de Site verwijst, dient U toestemming te vragen aan Sunêlia Domaine de la Dragonnière.
Het mag in geen geval een impliciete affiliatie betreffen. Elke hyperlink verwijzend naar de Site via framing of in-line linking is echter ten strengste verboden. In alle gevallen moet op simpel verzoek van Sunêlia Domaine de la Dragonnière elke link in kwestie verwijderd worden.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

Sunêlia Domaine de la Dragonnière verbindt zich ertoe de goede werking van de Site te verzekeren, maar haar verantwoordelijkheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van het internetnetwerk, met inbegrip van een onderbreking van de dienst, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

ARTIKEL 6 – RECHTSZAKEN & BEMIDDELING

Elke mogelijke klacht met betrekking tot het niet-naleven van de contractuele verplichtingen van de diensten kan gemeld worden
– per post: Sunêlia Domaine de la Dragonnière – A l’attention du Service Clients – Route Départementale 612, 34450 Vias, France
– per e-mail: contact@dragonniere.com

Indien u niet tevreden bent met het antwoord, hebt u de mogelijkheid om het Bemiddelingscentrum Medicys in te roepen, en dat na een periode van één maand volgend op het versturen van deze brieven/mails.
U moet een dossier indienen op de website www.medicys.fr of per post: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 75009 PARIS, FRANCE.

ARTIKEL 7 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Site valt uitsluitend onder het Franse nationale recht en de internationale verdragen die in Frankrijk van toepassing zijn.
De taal van de AGV is het Frans.
In geval van betwisting is de rechtbank van Béziers bevoegd.

ARTIKEL 8 – UPDATE

De onderhavige wettelijke mededeling is op een welbepaald moment tot stand gekomen en is tegenstelbaar aan de gebruiker op het moment dat hij zich op de Site aansluit.
Sunêlia Domaine de la Dragonnière behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen met het oog op updates, verbetering of aanpassing.
Deze wijzigingen en updates zijn bindend voor de internetgebruiker, die daarom regelmatig deze sectie moet raadplegen om de geldende algemene voorwaarden te controleren.

Versie daterend van 12/06/2018